Garantie

DEZE GARANTIE IS STRIKT EN SLECHTS MET BETREKKING TOT “FOBO” GEBASEERDE HARDWAREPRODUCTEN DIE ZIJN BEVAT IN ZIJN OORSPRONKELIJKE VERPAKKING (“FOBO-producten”) DIE ZIJN GOEDGEKEURD DOOR SALUTICA GEALLIEERDE OPLOSSINGEN SDN. BHD
(“Salutica”) EN DIE DOOR E-MISSION & FUEL CONTROL, EEN GEAUTORISEERDE KANAAL VAN SALUTICA, AAN EINDE-KOPERS ZIJN GEKOCHT.

a) Salutica garandeert dat de FOBO-producten vrij zijn van materiaal en vakmanschap voor een periode van één (1) jaar (“garantieperiode”) vanaf de datum van aankoop van de FOBO-producten door de eindklant, met inachtneming van het volgende voorwaarden.

b) Deze garantie is uitsluitend van toepassing op defecten die de functionaliteit van de FOBO-producten beïnvloeden en is niet van toepassing op: –

i) Verbruiksartikelen die ontworpen zijn om in de loop van de tijd te verkleinen, zoals, maar niet beperkt tot, batterijen en beschermende coatings TENZIJ dergelijke defecten zijn opgetreden als gevolg van defecten in materiaal en / of vakmanschap;

ii) Cosmetische schade inclusief, maar niet beperkt tot, deuken, krassen, stoten en spaanders. iii) Defecten veroorzaakt door normale slijtage en / of normale veroudering van de FOBO-producten;

iv) Defecten veroorzaakt door het gebruik van de FOBO-producten met een ander product;

v) Defecten veroorzaakt door misbruik, verkeerde behandeling en / of nalatigheid bij de behandeling van FOBO-producten TENZIJ dergelijk misbruik, verkeerde behandeling en / of nalatigheid wordt veroorzaakt door geautoriseerde vertegenwoordigers van Salutica;

vi) Defecten veroorzaakt door het gebruik van de FOBO-producten buiten de goedgekeurde en gepubliceerde richtlijnen, handleidingen en / of instructies van Salutica;

vii) FOBO-producten die zijn gewijzigd, gemanipuleerd en / of in ieder geval zijn gewijzigd zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming en toestemming van Salutica;

viii) FOBO-producten waarvan het identificatie- en / of serienummer is verwijderd of onleesbaar is gemaakt; en

ix) Defecten veroorzaakt door het onderhoud van de FOBO-producten door personen en / of instanties die niet zijn geautoriseerd door Salutica.

c) Wanneer een inbreuk op deze garantie heeft plaatsgevonden, kunt u een garantieclaim indienen door: –

i) Het indienen van een garantieclaim voor Salutica’s goedkeuring via info@e-mission.eu, waarbij een Return Material Authorization (RMA) wordt gegenereerd. U moet de RMA-slip afdrukken en samen met uw zending opnemen.

a) Na bevestiging door Salutica zal een RMA-nummer binnen twee (2) werkdagen via e-mail ter referentie worden verstrekt in alle communicatie met Salutica; en
b) Druk het RMA-slipje af en neem het op in uw zending naar E-mission & Fuel Control.

ii) Nadat een aanspraak op garantie aan Salutica is goedgekeurd, moet u het FOBO-product (en) leveren en / of verzenden op eigen kosten en risico binnen tien (10) dagen vanaf de datum waarop u op de hoogte wordt gesteld van Salutica’s goedkeuring voor de genoemde garantieclaim. Als u niet in staat bent om aan de bovenstaande tijdlijn te voldoen, moet u een nieuwe RMA opnieuw genereren en een nieuwe goedkeuring van Salutica verkrijgen.

iii) De garantieservice wordt alleen verleend nadat het FOBO-product (en) is vrijgegeven door het FOBO-account van de klant. In het geval dat de FOBO-producten worden teruggestuurd zonder te worden vrijgegeven van de FOBO-account, kan E-mission & Fuel Control nadere informatie en informatie vragen voordat de garantieservice wordt aangeboden om de eigendom van de FOBO-producten te verzekeren.

iv) Wanneer Salutica de optie uitoefent om het FOBO-product of de betreffende FOBO-producten te repareren of te vervangen, zal E-mission & Fuel Control dergelijke gerepareerde of vervangen FOBO-producten aan u leveren op eigen kosten van E-mission & Fuel Control.

d) Waar een schending van deze Garantie heeft plaatsgevonden, zal Salutica naar eigen inzage een van de volgende zaken doen:

i) Reparatie van de betreffende FOBO-producten;
ii) Vervang de FOBO-producten in kwestie; of
iii) De aankoopprijs van het FOBO-product terugstorten.

e) Waar Salutica een garantieclaim overeenkomstig clausule (d) hierboven heeft afgehandeld, begrijpt en gaat u ermee akkoord dat alle of alle gegevens, software, inhoud, media en / of

informatie die zich in de FOBO-producten bevindt of is opgeslagen, kan worden verwijderd en / / of opnieuw geformatteerd. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Salutica niet verantwoordelijk is voor het verlies van dergelijke gegevens, software, inhoud, media en / of informatie.

f) Voor zover maximaal toegestaan door de wet, is deze garantie exclusief en in plaats van alle andere rechtsmiddelen waarop u mogelijk recht hebt. Voor zover maximaal toegestaan door de wet en tenzij uitdrukkelijk anderszins voorzien in deze Garantie, wijzen Salutica en E-misison & fuel Control hierbij alle wettelijke en impliciete garanties af inclusief, maar niet beperkt tot, garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, stil plezier, evenals alle andere voorwaarden en garanties, hoe dan ook en op welke manier dan ook, expliciet of impliciet en of door toepasselijke wettelijke wetten, verordeningen of andere bepalingen met betrekking tot de FOBO-producten.

g) Voor zover dit wettelijk is toegestaan en tenzij uitdrukkelijk anderszins bepaald in deze Garantie, zijn Salutica en E-mision & Fuel Control in geen geval aansprakelijk voor persoonlijk of lichamelijk letsel, materiële schade, direct of indirect, incidenteel, gevolgschade, algemeen en / of speciaal schade, verlies door afhankelijkheid, verwachtingsverlies, uitgaven, kosten en elke vorm van schade en / of verliezen, hoe dan ook en op welke manier dan ook, inclusief maar niet beperkt tot schade en / of verliezen aan u, andere software, applicaties of producten die u bezit, uw persoonlijke gegevens en / of uw persoonlijke eigendommen als gevolg van interferentie, onderbreking, beschadiging of verlies van gegevens, storingen, discontinuïteit, verbreking van de verbinding, tijdvertragingen, onnauwkeurigheid, virussen, verzuim om gegevens te verzenden en / of te ontvangen met betrekking tot het gebruik van de FOBO-producten, evenals alle andere vormen van niet-uitvoering, gebruik of onvermogen om de FOBO-producten te gebruiken, hoe dan ook en hoe dan ook. In elk geval gaat u ermee akkoord dat enige aansprakelijkheid van een deel van Salutica of E-mission & Fuel Control voor u strikt beperkt is tot vijftig (50) procent (%) van uw aankoopprijs van de FOBO-producten, indien van toepassing.

h) De verplichtingen om deze Garantie uit te voeren kunnen volledig worden overgedragen en / of overgedragen door Salutica aan een derde partij zonder uw toestemming. Deze garantie kan in verschillende talen worden vertaald met het oog op lokale vereisten in verschillende rechtsgebieden. In het geval dat er verschillen, discrepanties en / of geschillen zijn tussen de Engelse versie en de niet-Engelse versie van deze garantie, heeft de Engelse versie van deze garantie de overhand.